Bảng dữ liệu an toàn

Thông tin trên bảng dữ liệu an toàn nhằm đưa ra lời khuyên về việc xử lý, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ sản phẩm được nêu tên một cách an toàn.

TUNAP AircoWell®
1/ TUNAP 994
2/ TUNAP 996
3/ TUNAP 589
4/ TUNAP 198
5/ TUNAP airco well® Sensor
6/ Bộ dụng cụ chuyên dụng TUNAP

BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ
1/ TUNAP 957 (200ml)
2/ TUNAP 957 (400ml)
3/ TUNAP 322
4/ TUNAP 955
5/ TUNAP 156

BẢO DƯỠNG PHANH
1/ Universal Cleaner 115 (60 lít)
2/ Universal Cleaner 115 (500ml)
3/ TUNAP 114 Brake Protection
4/ TUNAP 113 Brake Paste
5/

Làm sạch và bảo vệ kim phun trực tiếp Microflex®
1/ TUNAP 937 (Gasoline)
2/ TUNAP 979 (Gasoline)
3/ TUNAP 974 (Gasoline)
4/ TUNAP 978 (Gasoline)
5/ TUNAP 938 (Diesel)
6/ TUNAP 989 (Diesel)
7/ TUNAP 984 (Diesel)
8/ Thiết bị vệ sinh kim phun buồng đốt trực tiếp TUNAP 13310
9/ TUNAP ICM2020

KHÍ THẢI / HỆ THỐNG KHÍ NẠP
1/ TUNAP 925 (Công nghệ FOAM)
2/ TUNAP 926 (Công nghệ X-GEL)
3/ TUNAP 138 Intake System Cleaner
4/ TUNAP 133 Valve Cleaner
5/ TUNAP 933 Valve Clean Granulate
6/ TUNAP 936 Neutralising Solution
7/ TUNAP 13400 Valve Clean System
8/ Bộ dụng cụ làm sạch EGR TUNAP 19310

XỬ LÝ LÀM SẠCH BẦU LỌC KHÍ THẢI DPF, SCR
1/ TUNAP 931
2/ TUNAP 932
3/ TUNAP 184
4/ TUNAP 126
5/ Bộ dụng cụ vệ sinh bầu lọc khí thải TUNAP 19330

BẢO DƯỠNG CHUNG
1/ TUNAP 128
2/ TUNAP 101
3/ TUNAP 103
4/ TUNAP 1040
5/ TUNAP 398

BẢO DƯỠNG CHUNG
1/ TUNAP 102
2/ TUNAP 104
3/ TUNAP 105
4/ TUNAP 107
5/ TUNAP 109

Xem tất cả & downloads tại đây